برنامه کلاسی روز دوشنبه - ترم بهمن 95-96

چاپ شده در تاریخ
نام درس زمان کلاس توضیحات
1 مبانی گرافیک 09:45 - 08:00 302 ریاست کارشناسی گرافیک - ترم اول
2 طراحی پایه 13:00 - 10:00 301 کاردانی گرافیک - ترم اول
3 کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور 11:45 - 10:00 302 ریاست کارشناسی گرافیک - ترم چهارم
4 طراحی نشانه 14:45 - 12:00 302 ریاست کاردانی گرافیک - ترم چهارم
5 نرم افزار ترسیمی 17:30 - 14:30 سایت A کارشناسی گرافیک - ترم چهارم
6 ورزش 16:00 - 14:30 سالن فرزانگان کارشناسی عمومی - مشترک
7 حقوق مدنی 7 18:15 - 15:00 101 کارشناسی حقوق - ترم سوم
8 حقوق مدنی 6 16:30 - 15:00 102 کارشناسی حقوق - ترم دوم
9 آیین دادرسی مدنی 1 16:30 - 15:00 201 آموزش کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
10 آشنایی با مبانی امنیت شبکه 17:30 - 15:00 203 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم سوم
11 حقوق تجارت 2 16:30 - 15:00 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
12 متون فقه 2 18:15 - 15:00 206 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
13 مستند سازی 16:30 - 15:00 207 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم
14 شناخت و اسیب شناسی بافت فرسوده 16:30 - 15:00 208 بایگانی کارشناسی معماری - ترم دوم
15 هوش مصنوعی 18:15 - 15:00 209 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
16 طراحی و دوخت لباس تشریفات 17:15 - 15:00 301 کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم سوم
17 طراحي نشانه 17:45 - 15:00 302 ریاست
18 مبانی سازمانی وساختار تشکیلاتی 16:30 - 15:00 303 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم چهارم
19 حقوق مدنی 6 18:15 - 15:00 304 کارشناسی حقوق - ترم دوم
20 کاربینی 15:45 - 15:00 سایت B کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
21 مبانی و روش های طراحی شهری 18:00 - 15:00 308 کارشناسی معماری - ترم سوم
22 ریاضی عمومی 17:15 - 15:00 310 کاردانی عمومی - ترم اول
23 کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازی 17:15 - 15:00 کارگاه دوخت کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم دوم
24 ایمنی و بهداشت محیط 16:30 - 15:00 کلاس ذخیره 2 کاردانی معماری شهری - مشترک
25 روش تحقیق در حسابداری 17:00 - 15:30 309 کارشناسی حسابداری - ترم سوم
26 اقتصاد کلان 17:30 - 16:00 202 معاونت کاردانی حسابداری - ترم دوم
27 کارگاه لینوکس 17:30 - 16:00 سایت B کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
28 چاپ دستی 18:00 - 16:00 کارگاه چاپ کاردانی گرافیک - ترم چهارم
29 تربیت بدنی 17:45 - 16:15 سالن فرزانگان کاردانی عمومی - مشترک
30 حقوق مدنی 6 18:15 - 16:45 102 کارشناسی حقوق - ترم دوم
31 حقوق تجارت 2 18:15 - 16:45 201 آموزش کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
32 آیین دادرسی مدنی 1 18:15 - 16:45 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
33 حقوق مدنی 4 18:15 - 16:45 207 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
34 اصول پیشگیری از حریق وحوادث 18:15 - 16:45 208 بایگانی کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم
35 زبان تخصصی 18:15 - 16:45 303 کاردانی بازاریابی - ترم سوم
36 مبانی توسعه ی پایدار و اکولوژی در شهر 20:00 - 16:45 اداری 1 کارشناسی معماری - ترم اول
37 طراحی و دوخت لباس اداری و خدمات 20:00 - 17:30 301 کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم سوم
38 ریاضیات و کاربرد ان در حسابداری2 20:00 - 17:30 310 کارشناسی حسابداری - ترم اول
39 حقوق مدنی 3 20:00 - 17:45 202 معاونت کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
40 حریم خصوصی وامنیت اینترنت 20:00 - 17:45 203 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
41 کارگاه طراحی صفحات وب 20:00 - 17:45 سایت B کاردانی فناوری اطلاعات - ترم دوم
42 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 20:00 - 17:45 309 کارشناسی حسابداری - ترم سوم
43 کاربرد چاپ در طراحی لباس 20:00 - 17:45 کارگاه دوخت کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم دوم
44 مبانی فنون چاپ 20:00 - 18:00 سایت A کاردانی گرافیک - ترم سوم
45 طراحی بنایی فرهنگی در بافت فرسوده 20:00 - 18:15 308 کارشناسی معماری - ترم سوم
46 اصول فقه 2 20:00 - 18:30 101 کارشناسی حقوق - ترم سوم
47 حقوق اداری 2 20:00 - 18:30 102 کارشناسی حقوق - ترم دوم
48 مهارتها وقوانین کسب وکار 20:00 - 18:30 201 آموزش کاردانی حسابداری - ترم سوم
49 متون فقه 1 20:00 - 18:30 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
50 کمک های اولیه 20:00 - 18:30 206 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم دوم
51 حقوق مدنی 4 20:00 - 18:30 207 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
52 نمایه سازی 20:00 - 18:30 209 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
53 هندسه مناظر و مرایا 20:15 - 18:30 302 ریاست کاردانی معماری شهری - ترم اول
54 روش تدریس عملیاتی 20:00 - 18:30 303 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم چهارم
55 حقوق مدنی 2 20:00 - 18:30 304 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم