برنامه کلاسی روز شنبه - ترم بهمن 95-96

چاپ شده در تاریخ
نام درس زمان کلاس توضیحات
1 کاربینی 10:00 - 08:00 309 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
2 کاربینی 08:00 - 08:00 310 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
3 عکاسی در گرافیک 11:30 - 09:00 209 کارشناسی گرافیک - ترم اول
4 نرم افزار تصویری 11:00 - 09:00 سایت A کاردانی گرافیک - ترم سوم
5 طراحی پوستر 12:00 - 09:00 308 کاردانی گرافیک - ترم سوم
6 کارگاه نرم افزار تصویری 14:45 - 12:00 سایت A کارشناسی گرافیک - ترم سوم
7 رسانه و مخاطب شناسی 16:00 - 14:00 302 ریاست کارشناسی گرافیک - ترم سوم
8 تربیت بدنی 15:45 - 14:15 سالن فرزانگان کاردانی عمومی - مشترک
9 فیزیک پیش دانشگاهی 16:30 - 15:00 101 کاردانی عمومی - مشترک
10 اخلاق حرفه ای 16:30 - 15:00 102 کاردانی عمومی - مشترک
11 مدیریت عمومی 16:30 - 15:00 201 آموزش کارشناسی مدیریت امداد و نجات - ترم اول
12 پژوهش عملیاتی 2 17:30 - 15:00 202 معاونت کارشناسی حسابداری - ترم سوم
13 حقوق جزای عمومی 2 16:30 - 15:00 203 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
14 مدیریت اسناد وگزارش نویسی مالی 17:30 - 15:00 204 کاردانی حسابداری - ترم سوم
15 مدیریت مصرف انرژی در معماری و شهر سازی 17:30 - 15:00 206 کارشناسی معماری - ترم سوم
16 مدیریت منابع انسانی 16:30 - 15:00 207 کارشناسی حسابداری - ترم دوم
17 گزارش نویسی 16:30 - 15:00 208 بایگانی کاردانی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
18 پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیک 18:15 - 15:00 209 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم سوم
19 شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس 17:15 - 15:00 301 کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم اول
20 ریاضی عمومی 16:30 - 15:00 303 کاردانی عمومی - ترم اول
21 زبان پیش دانشگاهی 16:30 - 15:00 304 کاردانی پیش نیاز - عمومی
22 صفحه آرایی 17:15 - 15:00 سایت A کاردانی گرافیک - ترم دوم
23 مدیریت وسنجش شبکه های گسترده 17:15 - 15:00 سایت B کاردانی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
24 مبانی رنگ 17:15 - 15:00 308 کارشناسی گرافیک - ترم اول
25 حقوق مدنی 8 18:15 - 15:00 310 کارشناسی حقوق - ترم سوم
26 راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولید و دوخت لباس 18:00 - 15:00 کارگاه دوخت کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم دوم
27 ورزش 17:30 - 16:00 سالن فرزانگان کارشناسی عمومی - مشترک
28 کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک 18:15 - 16:30 302 ریاست کارشناسی گرافیک - ترم چهارم
29 ریاضی پیش دانشگاهی 18:15 - 16:45 101 کاردانی پیش نیاز - عمومی
30 حقوق تجارت 4 18:15 - 16:45 102 کارشناسی حقوق - ترم سوم
31 شناخت بیماری ها و مصدومیت های اورژانس 18:15 - 16:45 201 آموزش کارشناسی مدیریت امداد و نجات - ترم اول
32 آیین دادرسی کیفری 1 18:15 - 16:45 203 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
33 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 18:15 - 16:45 207 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم دوم
34 جزئیات ساختمان 2 18:15 - 16:45 304 کاردانی معماری شهری - ترم سوم
35 آشنایی با مقررات ملی 18:15 - 16:45 309 کارشناسی معماری - مشترک
36 کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازی 20:00 - 17:30 301 کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم دوم
37 فلسفه پوشش اسلامی 19:15 - 17:30 303 کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم اول
38 بانک اطلاعات کاربردی 20:00 - 17:30 سایت A کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم اول
39 کاربرد نرم افزار طراحی لباس 20:00 - 17:30 سایت B کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم اول
40 هندسه مناظرومزایا 19:30 - 17:30 308 کاردانی گرافیک - ترم اول
41 بازار پول و سرمایه 20:15 - 17:45 202 معاونت کارشناسی حسابداری - ترم سوم
42 حسابداری شرکت های سهامی 20:15 - 17:45 204 کاردانی حسابداری - ترم سوم
43 نظارت و ارزیابی بر عملکرد تشکل ها و واحدهای صنفی 20:15 - 17:45 206 کاردانی مدیریت - ترم چهارم
44 حسابرسی کامپیوتری پیشرفته 20:15 - 17:45 208 بایگانی کارشناسی حسابداری - ترم چهارم
45 اصول سرپرستی 20:00 - 18:30 101 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم دوم
46 آشنایی با ضوابط ساخت و ساز 20:00 - 18:30 102 کارشناسی معماری - مشترک
47 اقلیم شناسی ایران 20:00 - 18:30 201 آموزش کارشناسی مدیریت امداد و نجات - ترم اول
48 آیین نگارش اداری 20:00 - 18:30 203 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
49 مدار منطقی 20:00 - 18:30 207 کاردانی شبکه های کامپیوتری - ترم دوم
50 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 20:00 - 18:30 209 کاردانی مشترک - ترم دوم
51 شناخت مواد و مصالح ساختمانی 20:00 - 18:30 302 ریاست کاردانی معماری شهری - ترم اول
52 آیین دادرسی کیفری 2 20:00 - 18:30 304 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
53 مبانی سازمان ومدیریت 20:00 - 18:30 309 کاردانی حسابداری - ترم اول
54 داوری 20:00 - 18:30 310 کارشناسی حقوق - ترم سوم
55 حقوق تامین اجتماعی 20:00 - 18:30 اداری 1 کارشناسی حقوق - ترم سوم